Salg og leveringsvilkår

Betingelser Bedrift

Standard salgs- og leveringsbetingelser

Disse betingelsene gjelder om ikke annet er skriftlig avtalt mellom IT Partner Møre AS, Grandfjæra 22B, 6415 Molde (”IT Partner Møre AS”) og kjøper (nedenfor i hovedsak benevnt ”kunde”). IT PARTNER MØRE ASs samarbeidspartneres europeiske distribusjonsnett kan medføre at kunde får tilsendt sine produkter fra et annet land enn Norge sammen med en følgeseddel fra IT PARTNER MØRE AS/samarbeidspartner i dette landet. Selv om følgeseddelen skulle inneholde salgs- og leveringsbetingelser som avviker fra nærværende norske betingelser, skal de norske betingelsene allikevel gjelde i forholdet mellom IT PARTNER MØRE AS og kunde.

IT PARTNER MØRE AS har som mål å være en foretrukket partner for kunden gjennom god sortimentsstyring, gode leverandøravtaler og effektiv logistikk.

1. Tilbud, aksept og ordrebekreftelse

1.1
Når ikke annet er skriftlig angitt, er et tilbud kun bindende for IT PARTNER MØRE AS, dersom det er skriftlig akseptert av kunde og aksepten er IT PARTNER MØRE AS i hende innen 7 dager etter dateringen av IT PARTNER MØRE ASs tilbud.

1.2
I tiden inntil kundes aksept er mottatt hos IT PARTNER MØRE AS iht. pkt. 1.1., har IT PARTNER MØRE AS adgang til å selge den tilbudte vare til andre uten at kunde kan fremme krav mot IT PARTNER MØRE AS som følge av dette.

1.3
Dersom IT PARTNER MØRE ASs ordrebekreftelse avviker fra kundes ordrer, f.eks. ved tillegg, innskrenkninger eller forbehold, er kunde forpliktet til innen 5 dager etter mottak av ordrebekreftelsen å gi skriftlig beskjed om avviket til IT PARTNER MØRE AS. I motsatt fall gjelder alene IT PARTNER MØRE ASs ordrebekreftelse og vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelsene.

1.4
Enhver henvendelse om tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud som IT PARTNER MØRE AS mottar fra en fysisk person, samt enhver leveranse som IT PARTNER MØRE AS gjør til en fysisk person, er også å betrakte som å gjelde mellom IT PARTNER MØRE AS og den fysiske personen slik at IT PARTNER MØRE AS også har rett til å betrakte vedkommende person som kjøper og ansvarlig debitor, uansett om den fysiske personen måtte drive virksomhet i selskapsform med begrenset ansvar. Dette gjelder ikke dersom vedkommende senest samtidig med avtalens inngåelse har gjort IT PARTNER MØRE AS uttrykkelig oppmerksom på at det kun er selskapet med begrenset ansvar som er kjøper.

1.5
Det er kundens ansvar at de bestillinger som gis til IT PARTNER MØRE AS er korrekte.

2. Priser

2.1
Samtlige angitte priser er inklusiv emballasje og toll, men eksklusiv moms og andre eventuelle avgifter. I prisen inngår ikke montering, installasjon, konfigurasjon, support eller andre ytelser for å sette produktet i operativ stand.

2.2
Med mindre annet er skriftlig avtalt, betaler kunde frakt til leveringsstedet samt ekspedisjonsgebyr.

2.3
Samtlige angitte priser, herunder priser i tilbud og ordrebekreftelser, gjelder med forbehold for prisendringer, slik at IT PARTNER MØRE AS til og med leveringsdagen har rett til å endre prisene som følge av endringer i valutakurser, innkjøpspriser, toll, frakt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger utenfor IT PARTNER MØRE ASs innflytelse. IT PARTNER MØRE AS er ikke bundet av priser som kunde visste eller burde forstå var uriktige som følge av feilskrift e.l. Ved åpenbare feil i IT PARTNER MØRE ASs priser på tidspunkt for bestilling eller ordrebekreftelse har IT PARTNER MØRE AS rett innen 30 dager til å fakturere kunde for differansen mellom korrekt og feil pris.

2.4
Økes IT PARTNER MØRE ASs omkostninger som følge av kundes forhold, herunder uberettiget reklamasjon eller direkte reklamasjon fra kundes kunder, er kunde forpliktet til å godtgjøre IT PARTNER MØRE AS for dette.

2.5
Betingelser knyttet til spesialavtaler eller såkalte BID. I de tilfeller hvor kunde legger inn en bestilling basert på en spesialavtale (BID-avtale), plikter kunde å påberope seg denne ved bestillingspunktet. Kunde plikter i denne sammenheng å informere IT PARTNER MØRE AS om hvilket BID-avtalenummer som ordren skal registreres på. Kunde er ansvarlig for at denne informasjonen er gyldig på det tidspunkt informasjonen overleveres til IT PARTNER MØRE AS. IT PARTNER MØRE AS forbeholder seg retten til å kunne kontrollere gyldigheten av ordreunderlaget i etterkant og å kunne justere beløpsavregning mot kunde dersom det viser seg at ordren er blitt registrert med bakgrunn i feil informasjon fra kunde. IT PARTNER MØRE AS gir ikke kreditt til kunde i etterkant dersom BID-avtalenummer ikke er dokumentert av kunde på bestillingstidspunktet. IT PARTNER MØRE AS forbeholder seg også retten til å kunne etterfakturere Kunde dersom IT PARTNER MØRE AS får avvist claim-beløp fra leverandør og dette skyldes feil i opplysninger fra kunde på bestillingstidspunktet. Kunde plikter i alle tilfeller hvor BID-avtaler påberopes å sjekke gyldigheten av det BID-avtalenummeret som anvendes, samt å kontrollere at den sluttkunden som varene skal leveres til, er berettiget til å handle varer til de gitte betingelsene i BID-avtalen.

3. Betaling

3.1
Krav på betaling forfaller 14 kalender dager etter levering, jf. pkt. 4. I tilfelle av kundes manglende rettidige betaling har IT PARTNER MØRE AS rett til å beregne seg en rente på 1 % pr. måned av den til enhver tid skyldige saldo fra forfallsdagen til betaling skjer. Kunde er videre forpliktet til å betale et purregebyr for hver utsendt purring samt godtgjøre IT PARTNER MØRE AS enhver omkostning i forbindelse med inkasso og andre utgifter knyttet til inndrivelsen av kjøpesum og øvrige krav.

3.2
Kunde har ikke rett til å bringe krav vedrørende andre leveranser til motregning i IT PARTNER MØRE ASs krav på betaling av kjøpesummen.

3.3
Dersom kunde reklamerer over forsinkelse og/eller mangler ved en del av leveransen, er kunde uansett forpliktet til å betale IT PARTNER MØRE AS kjøpesummen for den øvrige del av leveransen rettidig og uten adgang til motregning.

3.4
Ethvert tilsagn eller løfte til kunde om rabatt, bonus eller anden fordel, er betinget av at kunde betaler rettidig ethvert beløp som kunde måtte skylde IT PARTNER MØRE AS. Ethvert tilsagn om rabatt, bonus eller lignende bortfaller ved forsinket betaling.

3.5
Dersom IT PARTNER MØRE AS i henhold til særskilt avtale har tilbudt kunde å avregne visse rabatter, prisbeskyttelse m.v. (claims) som kunde har avtalt med IT PARTNER MØRE ASs leverandør, har ikke kunde rett til under noen omstendighet å tilbakeholde eller motregne slike beløp i noe beløp som denne måtte være eller bli IT PARTNER MØRE AS skyldig.

3.6
Levering på normale betalingsbetingelser forutsetter at fastsatt kredittgrense ikke er overskredet. Ved manglende betaling eller overskredet kredittgrense forbeholder IT PARTNER MØRE AS seg retten til å stoppe videre leveranser. Kredittgrensen er gjenstand for løpende vurdering, og IT PARTNER MØRE AS kan foreta regulering av kredittgrensen dersom det skjer vesentlige endringer i kundens økonomiske situasjon.

4. Levering, risikoens overgang

4.1
Risikoen for varene går over idet kunde (evt. den kunde har utpekt, f.eks. kundes kunde) mottar varene. Ved transport med IT PARTNER MØRE ASs fraktfører går risikoen for varene over ved kundes mottagelse på bestemmelsesstedet, og IT PARTNER MØRE AS sørger for forsikring av transporten. Ved kundes avhentning av varene på IT PARTNER MØRE ASs lager, eller ved transport med kundes egen fraktfører, går risikoen over ved mottagelsen av varene på IT PARTNER MØRE ASs lager.

5. Leveringstid og forsinkelse

5.1
Enhver angivelse av leveringstiden er skjønnsmessig fastsatt og omtrentlig.

5.2
IT PARTNER MØRE AS har ved force majeure rett til å utsette levering, se pkt. 8.

5.3
I tilfelle av forsinkelse er kunde ikke berettiget til å heve kjøpet, med mindre forsinkelsen konkret er vesentlig for kunde og dessuten ville være vesentlig for en kjøper i alminnelighet.

5.4
I tilfelle av forsinkelse har kunde ikke krav på erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes uaktsomme eller forsettlige forhold. Bestemmelsen i pkt. 10.5. om ansvarsbegrensning gjelder tilsvarende i tilfelle av erstatning som følge av forsinkelse.

6. Forbehold vedrørende inn- og utførsel og varer som ikke er på lager

6.1
Hvor intet annet er skriftlig angitt, er et tilbud fra IT PARTNER MØRE AS vedrørende varer som ikke finnes på eget lager, avgitt med forbehold for muligheten for fremskaffelse av vedkommende vare. Ethvert tilbud er avgitt med forbehold for endrede bestemmelser for inn- eller utførsel av varer. Dersom disse forbeholdene aktualiseres, har IT PARTNER MØRE AS rett til å tilbakekalle tilbudet, uten at dette gir tilbudsmottakeren rett til å fremme krav av noen art.

6.2
Bestemmelsen i pkt. 6.1 gjelder tilsvarende for ordrer akseptert av IT PARTNER MØRE AS.

7. Konfigurasjon


7.1
På anmodning kan IT PARTNER MØRE AS tilby kunde konfigurasjonsytelser. Konfigurasjonsytelser uføres etter kundes anvisninger eller spesifikasjoner og på kundes ansvar. IT PARTNER MØRE AS gir ikke noen separat garanti for konfigurerte produkter. Kunde må selv sette seg inn i produsentens retningslinjer og har risikoen dersom produsentgarantier, jf. pkt. 9.1, skulle bortfalle som følge av de gitte konfigurasjonsanvisningene. For visse installasjoner av programvareprodukter vil det være nødvendig å kjenne detaljer om sluttbrukeren for å kunne overholde lisensbetingelser. Det påligger da kunde uoppfordret å gi IT PARTNER MØRE AS, eller den IT PARTNER MØRE AS utpeker, de nødvendige opplysningene.

8. Force majeure

8.1
IT PARTNER MØRE AS har rett til etter eget valg enten å heve en avtale med kunde eller utsette tidspunktet for levering, og er for øvrig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsinket levering, som helt eller delvis skyldes omstendigheter, som IT PARTNER MØRE AS ikke er herre over (force majeure), herunder, men ikke utelukkende: opprør, uroligheter, krig, brann, endringer i lover og forskrifter eller i praktiseringen av disse, streik, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknapphet, sykdom samt forsinkelse eller mangler ved leveranser fra leverandør.

8.2
I tilfelle av force majeure kan kunde verken i tilfelle av IT PARTNER MØRE ASs heving av avtalen eller beslutning om utsatt levering, gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende overfor IT PARTNER MØRE AS. Kunde kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.

9. Garanti, ansvar og reklamasjon

9.1
IT PARTNER MØRE AS er ansvarlig for feil, mangler eller annen svikt ved leveranse (nedenfor samlet benevnt ”mangel”) i den utstrekning forholdet er omfattet av en garanti som IT PARTNER MØRE ASs produsent eller leverandør har avgitt overfor IT PARTNER MØRE AS. Ansvaret forutsetter at den aktuelle produsent eller leverandør aksepterer at forholdet er omfattet av garantien og holder IT PARTNER MØRE AS fri for ethvert krav i anledning saken. IT PARTNER MØRE AS avgir ingen separat garanti og har intet ansvar utover hva som følger av første og andre punktum over, med mindre annet følger av preseptorisk lov. Kunde vil kunne få opplysninger om de respektive produsenters garantier ved henvendelse til IT PARTNER MØRE AS.

9.2
Kunde er forpliktet til å undersøke varen straks ved mottagelsen uansett hvordan varen er innpakket. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være IT PARTNER MØRE AS i hende innen 5 dager fra kundes mottagelse av varen.

9.3
Såfremt varen er beheftet med en mangel som ikke kunne konstateres ved den i pkt. 9.2 foreskrevne undersøkelsen, er kunde forpliktet til å reklamere innen 5 dager fra mangelen ble eller burde vært oppdaget.

9.4
Har kunde ikke innen 3 måneder etter levering meddelt IT PARTNER MØRE AS at han vil påberope seg en skjult mangel, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende overfor IT PARTNER MØRE AS, med mindre IT PARTNER MØRE AS skriftlig har påtatt seg å innestå for varen i lengre tid eller har handlet svikaktig.

9.5
Kunde har ansvar for alle reklamasjoner fra sine kunder og kan på vegne av sine kunder reklamere overfor IT PARTNER MØRE AS etter bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelsene.

9.6

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. IT PARTNER MØRE AS gir ingen garanti på timer/installasjon og produkt som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.10. Krav ved mangler

10.1
I tilfelle av rettidig reklamasjon er kunde forpliktet til, etter anmodning fra IT PARTNER MØRE AS, å returnere varen til IT PARTNER MØRE AS iht. gjeldende rutiner for returhåndtering, slik at IT PARTNER MØRE AS kan undersøke grunnlaget for reklamasjonen. Kunde har intet krav om IT PARTNER MØRE AS ved sin undersøkelse finner at reklamasjonen gjelder forhold som ikke er omfattet av noen garanti, jf. pkt. 9.1 over, eller som skyldes forhold på kundes side, herunder feil installasjon, behandling, vedlikehold eller oppbevaring.

10.2
I tilfelle av rettidig og berettiget reklamasjon har IT PARTNER MØRE AS rett, men ikke plikt til - innenfor en periode av 3 måneder fra reklamasjonens mottagelse - å avhjelpe mangelen. Avhjelp kan bl.a. skje ved utskiftning eller reparasjon av deler som er beheftet med feil, eller ved omlevering. Avhjelp kan medføre tap av data. Kunde må selv besørge nødvendige sikkerhetskopier m.v.

10.3
Kunde kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor IT PARTNER MØRE AS, herunder heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning, såfremt IT PARTNER MØRE AS tilbyr avhjelp i overensstemmelse med pkt. 10.2.

10.4
Kunde har for øvrig kun krav på erstatning såfremt mangelen skyldes forsømmelse hos IT PARTNER MØRE AS.

10.5
IT PARTNER MØRE AS er i intet tilfelle erstatningsansvarlig for indirekte tap, følgeskader, driftstap, avsavnstap, tapt fortjeneste eller skade på person eller ting som følge av kontraktsbrudd. IT PARTNER MØRE AS er heller ikke ansvarlig for tap eller forvanskning av data eller forgjeves omkostninger knyttet til utarbeidelse av tapte eller forvanskede data. IT PARTNER MØRE ASs samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til den avtalte kjøpesum for det produktet mangelen knytter seg til.

10.6
IT PARTNER MØRE AS innestår ikke for at de leverte produkter vil fungere feilfritt eller uten driftsstopp, eller at alle feil kan eller vil bli rettet.

11. Produktansvar

11.1
Hvis det solgte produkt volder skade og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er IT PARTNER MØRE AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av produktansvarsloven.

11.2
IT PARTNER MØRE AS er ikke ansvarlig for skader på fast eiendom eller løsøre, med mindre annet følger av preseptoriske regler.

11.3
I tilfelle kunde måtte reise berettiget krav som følge av person- eller ting-skade overfor IT PARTNER MØRE AS, hva enten dette skyldes skade hos kunde eller er oppstått som følge av at kunde er blitt møtt med krav om produktansvar fra tredjemann, gjelder bestemmelsen i pkt. 10.5 siste punktum tilsvarende i den utstrekning ikke annet følger av preseptorisk lovgivning.

11.4
I tilfelle IT PARTNER MØRE AS måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, herunder kundes ansatte, gjelder reglene i pkt. 11.1 til 11.3 tilsvarende, slik at kunde er forpliktet til å holde IT PARTNER MØRE AS skadesløs i samme omfang, som IT PARTNER MØRE ASs ansvar er begrenset overfor kunde.

11.5
Hvis kunde skulle bli møtt med krav fra tredjemann om produktansvar i anledning av produkter levert fra IT PARTNER MØRE AS, er kunde forpliktet til straks å gi IT PARTNER MØRE AS skriftlig meddelelse om dette samt løpende holde IT PARTNER MØRE AS underrettet om sakens forløp. Kunde er herunder blant annet forpliktet til å gi IT PARTNER MØRE AS kopi av alle relevante dokumenter vedrørende saken. Kunden skal til enhver tid gi IT PARTNER MØRE AS, eller den IT PARTNER MØRE AS utpeker, anledning til å lede forhandlingene med tredjemann. Om kunde ikke overholder denne bestemmelsen, taper kunde ethvert krav mot IT PARTNER MØRE AS i anledning saken.

11.6
Søksmål som springer ut av krav om produktansvar, kan av IT PARTNER MØRE AS anlegges mot kunde ved samme domstol som behandler tredjemanns produktansvarssak mot IT PARTNER MØRE AS.

12. Returnering

12.1
Kunde har ikke returrett. IT PARTNER MØRE AS tar kun varer i retur etter forutgående skriftlig avtale, og såfremt følgende betingelser er overholdt; Retursendinger skal være uskadet i ubrutt originalemballasje med angivelse av originalfakturaens nummer og dato samt autorisasjonsnummer for retursending (RMAnr.).

12.2
IT PARTNER MØRE AS forbeholder seg rett til ved kreditering å gjøre fradrag av et returneringsgebyr på 15 % av fakturaverdien, minimum NOK 400,-.

12.3
Eventuelt nytt produkt må bestilles på vanlig måte.

13. Eiendomsforbehold

13.1
IT PARTNER MØRE AS har salgspant i løsøre som kunden ikke har rett til å selge videre før det er betalt, jf. panteloven §§ 3-14 flg. Løsøre som er overlevert kunde til demonstrasjonsformål, utlån og lignende skal merkes med teksten ”tilhører IT PARTNER MØRE AS Norge” og holdes atskilt fra kundens varelager.

14. Kataloger, beskrivelser m.v.

14.1
Kunde plikter straks å orientere IT PARTNER MØRE AS om opplysninger presentert på IT PARTNER MØRE ASs hjemmesider, ved internetthandel eller andre steder som kunden vet eller bør vite er uriktige. Kunden kan ikke bygge rett på uriktige opplysninger.

14.2
Enhver opplysning i katalog, beskrivelse, annonse eller annet fra IT PARTNER MØRE AS eller en av selskapets forretningsforbindelser angående vekt, dimensjoner, kapasitet, tekniske data eller annet er å betrakte som orienterende, og er kun forpliktende i det omfang det uttrykkelig henvises til den i tilbud og/eller ordrebekreftelse.

14.3
Spesifikke krav fra kunde er kun bindende i den utstrekning de er skriftlig bekreftet av IT PARTNER MØRE AS.

15. Kundes økonomiske situasjon

15.1
Om kunde ikke overholder betalingsforpliktelser vedrørende tidligere leveranser, eller om kundes økonomiske forhold etter IT PARTNER MØRE ASs oppfatning ikke berettiger de fastsatte betalings- eller kredittbetingelser, har IT PARTNER MØRE AS rett til å heve inngåtte avtaler med mindre kunde straks etter å være anmodet om dette, betaler for alle tidligere leverte varer samt foretar forskuddsbetaling for ennå ikke effektuerte ordre.

15.2
For å få eller opprettholde kunde status hos IT PARTNER MØRE AS, må kundes økonomiske situasjon tilfredsstille vårt kredittforsikringsselskaps krav til kredittverdighet. IT PARTNER MØRE AS aksepterer ikke kontant-/forskuddskunder.

16. Patent- og lisensrettigheter og eksportforbud

16.1
IT PARTNER MØRE ASs salg av deler, komponenter og/eller materialer gir ikke kunde eller dennes kunde rett til lisens vedrørende noen patent eller enerett, som vedrører noen kombinasjon, maskin eller prosess, i hvilken de solgte deler, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes.

16.2
IT PARTNER MØRE AS tar forbehold om at solgte produkter kan være omfattet av eksportforbud med den virkning at kunde vil ilegges straff og erstatningsplikt ved videresalg. Videresalg skjer på kundes egen risiko og uten ansvar av noen art for IT PARTNER MØRE AS.

17. Patent og opphavsrett

17.1
Såfremt det overfor kunde reises krav med henvisning til at produkter som er levert av IT PARTNER MØRE AS innebærer en direkte krenkelse av et norsk patent og/eller opphavsrett, påtar IT PARTNER MØRE AS seg å holde kunde skadesløs for ethvert erstatningskrav, som denne måtte bli pålagt i henhold til dom eller rettsforlik.

17.2
Ethvert krav mot IT PARTNER MØRE AS som følge av krenkelse av patent og/eller opphavsrett forutsetter at følgende betingelser er oppfylt; (1) Kunde skal straks gi IT PARTNER MØRE AS skriftlig underretning om saken på det tidspunkt tredjemann første gang måtte reise krav om krenkelse overfor kunde, og (2) Kunde tillater at rettssak om krenkelsen føres av en av IT PARTNER MØRE AS utpekt advokat og skjer under IT PARTNER MØRE ASs kontroll, slik at alle forhandlinger om sakens avgjørelse og/eller forlik, besluttes av IT PARTNER MØRE AS på kundes vegne.

17.3
IT PARTNER MØRE AS er ikke ansvarlig for handlinger som finner sted etter at kunde har fått, eller burde ha fått, kjennskap til den mulige krenkelse, med mindre IT PARTNER MØRE AS uttrykkelig og skriftlig har gitt samtykke til en sådan fortsatt krenkelse.
17.4
Kundes krav mot IT PARTNER MØRE AS i tilfelle av krenkelse av et patent og/eller opphavsrett bortfaller såfremt; (1) Kunde ikke overholder betingelsene fastsatt i dette pkt. 17, eller (2) IT PARTNER MØRE AS etter eget valg og på egen bekostning tilbyr å skaffe kunde rett til fortsatt anvendelse av de leverte produkter eller skifter produktene, slik at disse kan anvendes uten at dette medfører en krenkelse.

17.5
Bestemmelsen i pkt. 10.5. gjelder tilsvarende i forhold til kundes krav mot IT PARTNER MØRE AS som følge av patent- og/eller opphavsrettskrenkelse. I tillegg kan kundes krav mot IT PARTNER MØRE AS ikke overstige de aktuelle leverte produkters nedskrevne verdi på det tidspunkt kravet første gang fremsettes overfor IT PARTNER MØRE AS.

18. Informasjon til kundes kunde

18.1
Kunde forplikter seg til å informere sine kunder om de vilkår i denne avtalen som får eller vil kunne få betydning for deres kjøp av, anvendelse av eller disposisjon over produktet, herunder patent og opphavsrettigheter, eventuelle garantier gitt av produsent og at kunde, ikke IT PARTNER MØRE AS, behandler kunders reklamasjoner, se bl.a. pkt. 9.1 og 9.5 over.

18.2
Bruken av produktene kan være underlagt restriksjoner med hensyn til anvendelse i f.eks. kjernekraftanlegg og lignende. Ved kjøp til slik bruk er kunde forpliktet til å innhente nærmere opplysninger fra IT PARTNER MØRE AS.

19. Opplysninger om eksport og videresalg

19.1
Kunde anerkjenner og samtykker til at varer, programvare, og teknologi underlagt denne avtalen er underordnet eksportreguleringer som følger av lover og forskrifter i USA og EU, samt nasjonal (norsk) lovgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Export Administration Regulations (”EAR”), og sanksjoner fra U.S Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Kunde må etterkomme alle de nevnte lover og forskrifter.

19.2
Kunde må ikke, uten forhåndsinnvilget tillatelse fra rette myndighet, eksportere, reeksportere eller overføre noen varer, programvare, eller teknologi underlagt denne avtalen, enten direkte eller indirekte, til noe land underordnet en av USA sine handelsembargo eller til noen innbygger eller borger i et slikt land, eller til personer eller instans listet opp på ”Entity List” eller ”Denied Persons List” håndhevet av U.S. Department of Commerce eller listen over ”Spesifically Designated Nationals and Blocked Persons” håndhevet av U.S. Department of Treasury eller noen annen lignende europeisk eller lokal regulering.

19.3
I tilegg kan ingen varer, programvare, eller teknologi underlagt denne avtalen eksporteres, reeksporteres, eller overføres til en sluttbruker som deltar i aktiviteter relatert til masseødeleggelsesvåpen. Slike aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til, aktivitet relatert til: (1) design, utvikling, produksjon, eller bruk av kjernefysisk materiale, kjernefysiske innrettninger eller kjernefysiske våpen; (2) design, utvikling, produksjon, eller bruk av rakettvåpen eller støtte til rakettprosjekter; og (3) design, utvikling, produksjon, eller bruk av kjemiske eller biologiske våpen.

19.4
IT PARTNER MØRE AS fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med kundes eksport eller annen disposisjon av produkter levert av IT PARTNER MØRE AS.

20. Delvis ugyldighet

20.1
Såfremt en eller flere av bestemmelsene i nærværende avtale kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige, skal ingen av de øvrige bestemmelsers gyldighet, lovlighet og gjennomførlighet påvirkes eller forringes av dette.

21. Foreldelse av krav

21.1
Etter forløpet av 1 år etter datoen for inngåelse av avtale mellom IT PARTNER MØRE AS og kunde, kan kunde ikke reise krav av noen art i anledning av avtalen overfor IT PARTNER MØRE AS. Foreldelsesfristen i henhold til denne bestemmelsen forlenges ikke av bestemmelsen i pkt. 9.4.

22. Fravikelse

22.1
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan ikke fravikes uten uttrykkelig skriftlig avtale partene imellom som spesifiserer eventuelle avvik.

23. Tvister

23.1
Ethvert spørsmål om inngåelsen, forståelsen og/eller oppfyllelsen av avtalen samt ethvert spørsmål vedrørende IT PARTNER MØRE AS og kundes øvrige rettsforhold, skal avgjøres etter norsk rett. Rett verneting er Romsdal tingrett.